Voorstelling Wat Soesto Nov

>> Voorstelling Wat Soesto Sept - Dec

Wat Soesto!, een voorstelling van Freark Smink, is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje. Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat Soesto!’.


>> Evenement aanmelden

 

 

 

 

 

Evenementen-in-friesland,